Anbi-status

Synthese heeft de ANBI status, een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om de ANBI status te hebben en te behouden, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Contactgegevens

Synthese, Postbus 5033, 5800 GA Venray
0478-517300, info@synthese.nl
RSIN: 73.40.758

Organigram

 

Raad van Toezicht

Vice voorzitter: mevrouw mr. Joke Abbring
Lid: de heer Ger Spee
Lid: de heer Marc Derks
Lid: mevrouw drs. Angelique Jansen-Swinkels
Lid: de heer Gert-Jan Kusters

Directie

Directeur-bestuurder: de heer Wim Gort

Beloningsbeleid

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse niet-bovenmatige vacatiegeld vergoeding van € 1.500,00 (leden) respectievelijk € 1.800,00 (voorzitter). Deze vergoeding is inclusief BTW.

Ter bestrijding van gemaakte onkosten ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een onkostenvergoeding van € 250,00 per jaar.

Raad van Bestuur

De bestuurder ontvangt een vast salaris conform schaal 14 van de
CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening (incl. deelname in pensioenfonds voor zorg en welzijn) en een beperkte vergoeding voor woon- werkverkeer. 
De bestuurder ontvangt geen andere toeslagen of bonussen.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel:

het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, gericht op het versterken en vernieuwen van sociale samenhang en gemeenschapsontwikkeling en daarmee op de volwaardige maatschappelijke participatie van alle inwoners in het werkgebied. Voorts al het geen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

vanuit het respect voor de eigen kracht van burgers ruimte, ondersteuning en faciliteiten te bieden aan burgers om hun in staat te stellen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en voor de leefbaarheid in hun eigen gemeenschap. 
Zich op te stellen als maatschappelijk ondernemer, gericht op:

  • Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten;
  • Het leveren van (preventieve) voorzieningen voor problemen met opgroeien en opvoeden;  
  • Het geven van informatie, advies en ondersteuning;
  • Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
  • Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer van alle inwoners; 
  • Het leveren van voorzieningen;
  • Het bieden van maatschappelijke opvang; 
  • Het bevorderen van gezondheid.

Jaarverslag Synthese 2016

Jaarplan Synthese 2016